മീമാംസാദര്‍ശനം

200.00

മീമാംസാദര്‍ശനം (പൂര്‍വ്വമീമാംസയും ഉത്തരമീമാംസയും)
ഗ്രന്ഥശാലാ പരമ്പര-19

ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താ : ഡോ.പാലനാട് വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരി

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

സാംഖ്യം, യോഗം, ന്യായം, വൈശേഷികം, പൂര്‍വ്വമീമാംസാ, ഉത്തരമീമാംസാ എന്നീ ആറ് പ്രധാനദര്‍ശനങ്ങളില്‍ മീമാംസാശാസ്ത്രത്തെകുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം തയ്യാറായി. കാണിപ്പയ്യൂര്‍ ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്കുവേണ്ടി അഥര്‍വ്വവേദാലോകം, ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ലോകം, സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എന്നീ പുസ്തകങ്ങള്‍ തയ്യാര്‍ ചെയ്ത ഡോക്ടര്‍ ബ്രഹ്മശ്രീ പാലനാട് വാസുദേവന്‍ മാസ്റ്ററാണ് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മീമാംസാദര്‍ശനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *