ബാബാജി ജ്വലിപ്പിച്ച ഗീതാരഹസ്യം

560.00

ബാബാജി ജ്വലിപ്പിച്ച ഗീതാരഹസ്യം

ക്രിയായോഗി സി.കെ.രവീന്ദ്രനാഥന്‍

 

പ്രസാധകര്‍ : സാധന ഒരു ഡി സി ബുക്സ് മുദ്രണം

1 in stock

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

വേദവിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ സാരസര്‍വ്വസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത. മനുഷ്യമനസ്സിലേക്ക് ജ്ഞാനകിരണങ്ങള്‍ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ആ മഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിന്‍രെ തത്ത്വരശ്മികളിലേക്ക് ഏതൊരുമനുഷ്യനേയും വഴി നടത്തുന്നു ക്രിയായോഗയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച ഈ പുസ്തകം.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബാബാജി ജ്വലിപ്പിച്ച ഗീതാരഹസ്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *