പതഞ്ജലിമഹർഷിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങൾ

80.00

പതഞ്ജലിമഹർഷിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങൾ
വ്യാഖ്യാതാവ് : ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ
Published by : Sri Ramakrishna Math, puranattukara- Trichur

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

പതഞ്ജലിമഹർഷിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങൾ
മനുഷ്യരായി ജനിച്ചവർക്കെല്ലാം ദുഃഖവിമുക്തിയും അഭയപ്രതിഷ്ഠയും കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി കരുണാനിധിയായ ശ്രീ പതഞ്ജലി മഹർഷി പുരാതനമായ യോഗദർശനം 195 സൂത്രങ്ങളിലായി നിബന്ധിച്ചതാണ് യോഗസൂത്രങ്ങൾ. സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും സമുന്നതജീവി മനുഷ്യനാണ്. കാരണം അവനു സ്വതന്ത്രനാകാം എന്ന് വിവേകാനന്ദസ്വാമിജി പറയുന്നതിന്റെ പൊരുളറിയാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം മതിയാകും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പതഞ്ജലിമഹർഷിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *