ജ്യോതിഷപ്രത്യുത്തരം

250.00

ജ്യോതിഷപ്രത്യുത്തരം
സംഗ്രഹണം : രാജഗോപാല്‍ എസ് പണിക്കര്‍

 

Publishers : Sunshine Books, Thrissur

 

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

ജ്യോതിഷപദസഞ്ചലനത്തിലെ അവശ്യഭാഗങ്ങള്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയും അപ്രധാനമായവ വിട്ടുകളഞ്ഞുമാണ് ജ്യോതിഷപ്രത്യുത്തരം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷിയായ ഒരാള്‍ സാമാന്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല പദങ്ങളും ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ പലതും ഇവിടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ത്രയ-ചതുഷ്ടയാദികളും പൂജാവിധികളും ചരിത്രവര്‍ഷങ്ങളും ഹോരാശാസ്ത്രത്തിന്‍റേതായ അക്ഷരശ്ലോകവും ചേര്‍ത്ത് സമാപ്തിയിലെത്തുന്നു. ജ്യോതിഷപ്രദ്യോതത്തിന്‍റെ അനുബന്ധമായി ജ്യോതിഷപ്രത്യുത്തരം കൂട്ടിചേര്‍ത്തുവായിക്കാവുന്നതാണ്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജ്യോതിഷപ്രത്യുത്തരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *