കേരളത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍

110.00

കേരളത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍
(വിശേഷദിവസങ്ങളും ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങളും അടങ്ങിയത്)

രചയിതാവ് : കടത്തനാട്ട് പത്മനാഭവാരിയര്‍

 

Published by : Devi Bookstall, Kunnamkulam

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

ഹൈന്ദവാചാരപ്രകാരം കേരളത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങള്‍, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, വിശേഷദിവസങ്ങള്‍, ക്ഷേത്രസംബന്ധമായ വിശേഷങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ കേരളീയര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങള്‍ ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *