ഉണാദിജാതശബ്ദങ്ങള്‍

ഉണാദിജാതശബ്ദങ്ങള്‍
ഉണാദിമണിദീപികയുടെ വിവര്‍ത്തനം

പ്രസാധകര്‍
രവി നമ്പൂതിരിപ്പാട്, കിളളിമംഗലത്ത് മന

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

ഉണാദിസൂത്രങ്ങള്‍ പഞ്ചപാദിയായും ജശപാദിയായും രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്. ഇതിലെ പഞ്ചപാദിയുടെ ആദ്യത്തെ പാദവും രണ്ടാമത്തം പാദത്തിലെ മുപ്പതുസൂത്രങ്ങളും ആണ് ഉണാദിമണിദീപികയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്‍റെ മലയാളത്തിലുളള ഏകദേശ തര്‍ജമയാണ് ഉണാതിജാതശബ്ദങ്ങള്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉണാദിജാതശബ്ദങ്ങള്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *